Підручники для школи
 

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 98" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

АНАЛІЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ за 2020-2021 н.р.

   
АНАЛІЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

ЗАКЛАДУ. ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ
 

            У 2019-2020  навчальному році методична робота в школі здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції «Нова українська школа»,   а також відповідно до завдань, визначених у заходах по реалізації науково-методичної проблеми школи  «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи»  (практично - діяльнісний етап - 2019-2020 навчальний рік)

 

 

         Основними завданнями роботи колективу школи над реалізацією поставленої проблеми були:

 1. Підвищення педагогічної майстерності вчителів через оптимальну структуру науково-методичної роботи, удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвитку їх творчої ініціативи.
 1. Упровадження в навчально-виховний процес досягнень перспективного педагогічного досвіду, інноваційних проектів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації.
 1. Забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та спрямованість процесу навчання на розвиток особистості учня. Встановлення пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів.
 1. Створення методичного супроводу роботи молодих вчителів щодо успішної адаптації до роботи в школі та підвищення рівня професійної компетентності.
 1. Активізація видавничої діяльності вчителів та участь в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі.
 1. Підвищення ІКТ – компетентності педагогів із метою ефективної інформатизації освітнього процесу.
 1. Удосконалення контрольно-оцінювальної діяльності в процесі навчання з урахуванням сучасних досягнень педагогіки.
 1. Здійснення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу.

 

 

         З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі, була створена методична рада, до складу якої ввійшли заступники директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, творчої групи, практичний психолог, соціальний педагог.

         Згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, методична робота в школі в минулому навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості учня. Головні зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, створення творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій.

         Згідно з річним планом роботи педагогічний колектив працював  над методичною проблемою школи «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи»  (практично - діяльнісний етап - 2019-2020 навчальний рік)
 

 

         Була створена науково-методична рада такого складу:

 

 • голова НМР, заступник директора з навчально-виховної роботи –Ланіна В.І.
   
 • заступник директора з виховної роботи –Попова Г.В.
   
 • голова профспілки – Радіонова І.А.
   
 • керівники шкільних методичних об’єднань:
 1. КобеляцькаД.Ю., керівник шкільного методичного об’єднання вчителів  початкових класів;
   
 2. Бібко В.О., керівник шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно–гуманітарного напрямку;
   
 3. Петриченко О.Л., керівник шкільного методичного об’єднання вчителів англійської мови;
   
 4. Мєшкова Ж.Д., керівник шкільного методичного об’єднання вчителів  природничо–математичного напрямку (вчителі математики, інформатики, фізики, хімії, біології, географії)
   
 5. Червоненко Н.В., керівник шкільного методичного об’єднання вчителів художньо-естетичного та фізичного розвитку дитини (вчителі музики і мистецтва, фізичної культури, трудового навчання)
   

        Рівень педагогічної майстерності протягом минулого року зріс. У цьому  відіграла певну роль система методичної роботи, сконцентрованої навколо методичної проблеми школи.

        Особливістю організації навчально – виховного процесу в цьому році було створення таких умов, в яких би учень вільно реалізовував свої  наявні позитивні якості задля  досягнення найкращого результату у навчанні, розвитку та вихованні. З цією метою всі вчителі були охоплені роботою в методичних об’єднаннях:

 

         У школі організовано роботу таких шкільних методичних об’єднань:

 

 • Суспільно–гуманітарний напрямок ( вчителі української мови і літератури, російської мови та зарубіжної літератури, історії) – Бібко В.О.  
   
 • Методичне об'єднання вчителів англійської мови – Петриченко О.Л.
   
 • Природничо–математичний напрямок (вчителі математики, інформатики, фізики, хімії, біології, географії) – Мєшкова Ж.Д.
   
 • Художньо-естетичного та фізичного розвитку дитини ( вчителі музики і мистецтва, фізичної культури, трудового навчання) - Червоненко Н.В.
   
 • Методичне об'єднання вчителів початкових класів  – Кобеляцька Д.Ю.

   

         Керівники всіх методичних об’єднань узгодили плани своєї роботи  з загальношкільною проблемою. Всі  методичні об’єднання проводилися згідно плану роботи (4 - 5 засідань на рік), а інструктивно – методичні наради – за потребою.

         З метою вдосконалення методичної підготовки, знайомства із сучасними вимогами до уроку, педагогічними технологіями, забезпечення реальної дієвої диференційованої допомоги вчителям у підвищенні їх професійної майстерності, а також інформаційного забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології проводились методичні оперативки :
 

 • планування роботи на новий навчальний рік;
   
 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної

   середньої освіти;
 

 • вивчення та аналіз методичних рекомендацій щодо ведення журналу;
   
 • інструктивно-методична оперативка щодо календарно-тематичного

   планування;

 

        У річному плані роботи школи передбачено розділ «Обдарована молодь», прогнозованими результатами якої є покращення роботи з обдарованими дітьми, розвиток творчих здібностей учнів. У школі створено банк даних юних обдарувань.

        З метою виховання творчо розвинутої особистості в робочому навчальному плані передбачено профільне навчання (10-11 класи).

        У школі проводяться олімпіади і предметні тижні.

        Педагоги спрямували свої зусилля на вдосконалення методики проведення класичного уроку й шукали нові форми організації навчально – виховного процесу через нетрадиційні підходи. На своїх уроках педагоги реалізовували такі завдання: виховання потреби у вивченні мови, літератури, історії, правознавства; формування високих морально – етичних якостей особистості, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських цілей та орієнтирів шляхом прилучення через мову, історію до культурних надбань, до свого народу.         

         Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково – теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

Під час карантину з 16.03.2020 по 29.05.2020 року виконання освітніх програм здійснювалося шляхом організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.                   Педагоги у своїй роботі керувалися державними навчальними програмами на поточний навчальний рік та листом МОН України №1/9-173 від 23.03.2020 року «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину». Уроки проводилися  згідно розкладу та у відповідності до календарно-тематичного планування. Для якісної організації освітнього процесу та здійснення дистанційного навчання вчителі використовують навчальні платформи: Googleclassroom, На урок, Всеосвіта, а також Viber, Zoom, Skype. Здобувачі освіти мали можливість переглянути навчальні матеріали на паперових та електронних носіях: презентації, відеоуроки, відеолекції, відеоконсультації. Уроки проводилися як в онлайн так і в асинхронному режимі. Систематично перевірялися  роботи здобувачів освіти, оцінки та коментарі до робіт учителі надсилали на особисті сторінки Viber або  на електронну пошту.

          Учителі в достатньому  обсязі забезпечили  виконання освітніх програм шляхом організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.

          Згідно з річним планом роботи школи підвищили свій професійний  рівень та пройшли курсову підготовку  вчителі з таких навчальних предметів:
 

 • біології -  Коновалова Д.О.
   
 • практичний психолог – Глущенко Є.О.
   
 • зарубіжної літератури – Задорожня Н.І.
   
 • початкових класів, які одночасно працюють у ГПД  – Логвінова А.С.
   
 • музики, мистецтва – Поплаухіна Ю.В.
   
 • історії  - Артемова Т.І.
   
 • трудового навчання – Червоненко Н.В.
   
 • за програмою «Інтелект України» - Ланіна В.І., Черняєва Н.В., Онищенко М.О., Сухенко С.Ю.

   

          Протягом навчального року згідно з річним планом роботи школи було організовано та проведено атестацію педагогічних працівників з метою виявлення їх рівня кваліфікації, педагогічного професіоналізму, вивчення відповідності займаній посаді. Атестації підлягали  8 учителів.

          Згідно   до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників»  затвердженого Наказом  Міністерства освіти і науки  № 930 від 06 жовтня 2010 року Зареєстровано  в Міністерстві юстиції України  14 грудня 2010 р. за №1255/18550 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473від 20.12.2011,                     наказом МОН № 1135від 08.08.2013 , та на  підставі  рішення  засідання  атестаційної  комісії   І рівня (протокол  №5  від 21.03.2014р.), за результатами вивчення та аналізу стану роботи вчителів, які підлягали атестації, було підбито підсумки та винесення рішення шкільної атестаційної комісії згідно з якими було  прийнято:

 1. Порушити  клопотання  перед атестаційною  комісією   ІІ  рівня департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про присвоєння   кваліфікаційної  категорії  «спеціаліст вищої категорії» Винничук Лілії Костянтинівні, учителю  початкових класів.
 1. Порушити  клопотання  перед атестаційною  комісією   ІІ  рівня департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про відповідність  раніше    присвоєній   кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст вищої категорії» Петриченко Ользі Леоніндівні, учителю  англійської  мови.
 1. Порушити  клопотання  перед атестаційною  комісією   ІІ  рівня департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про відповідність  раніше    присвоєній   кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному  педагогічному званню «учитель - методист» Черняєвій Наталії Василівні, учителю зарубіжної літератури та російської мови.
 1. Порушити  клопотання  перед атестаційною  комісією   ІІ  рівня департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про відповідність  раніше    присвоєній   кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному  педагогічному званню «учитель - методист» Фещенко Лілії Дмитрівні, учителю початкових класів.
 1. Порушити  клопотання  перед атестаційною  комісією   ІІ  рівня департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про відповідність  раніше    присвоєній   кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному  педагогічному званню «учитель - методист» Корженевич Тамарі Яківні, учителю початкових класів.
 1. Присвоїти  кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст першої  категорії» Путій Лілії Дмитрівні , учителю англійської мови.

          З метою стимулювання творчого зростання вчителів, зацікавлених у підвищенні власного професіоналізму, якому притаманні такі характеристики, як активність, здатність до саморозвитку, самореалізації, самоствердження і самовдосконалення педагогічному колективу було запропоновано взяти участь у конкурсі педагогічної майстерності «Сучасний урок»  згідно ПОЛОЖЕННЯ  про конкурс педагогічної майстерності  «Сучасний урок» для вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.  До Центру інноваційної педагогіки департаменту  освіти Дніпровської міської ради за рішенням методичної ради було направлено розробки уроків 7 педагогів, журі відзначено роботи вчителів Кузьменко М.В., Черняєвої Н.В., Литовченко Є.Г.  і направлено до Інституту педагогіки НАПН України для експертної оцінки.

          Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації.

          Протягом 2019-2020 навчального року були створені умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогічних працівників.

          Для стимулювання творчого професійного росту вчителів, широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів, враховуючи вимоги нового Положення про атестації.

Протягом року вчителі, які атестувалися, провели відкриті уроки, виступили з доповідями на засіданнях методоб’єднань та педагогічній раді. Усі вчителі розробили та поповнюють педагогічні  електронні портфоліо, які зберігаються у методичному кабінеті, публікували методичні розробки на сайті vseosvita.ua, naurok.com.ua.

          Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висновок про педагогічну і методичну діяльність кожного вчителя, що пройшов атестацію, склали протоколи оцінювання системи і досвіду роботи.

 

          Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були:
 

 • адаптація учнів 5 класів до навчання;
   
 • отримання інформації для педагогічного аналізу;
   
 • надання методичної , практичної  допомоги учителям;
   
 • створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;
   
 • удосконалення НВП, реалізація проблеми школи,
   
 • робота профільних і допрофільних класів.

   

          Протягом навчального року здійснювався внутрішкільний контроль:
 

 1. Неоноразово перевірялася ділова документація школи;
   
 2. Здійснено перевірки стану викладання предметів
   

          Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговорені  на засіданнях методичних об’єднань вчителів - предметників, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.

          Отже, слід зазначити, що методична робота у 2019-2019 навчальному році проводилася на достатньому рівні.
 

          Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:
 

 • Недостатній  рівень  виявлення та впровадження передового досвіду.
   
 • Низький  рівень  навичок  самоаналізу вчителів та самоконтролю учнів.
   
 • Немає значних змін  у забезпеченні навчально – виховного процесу  необхідними наочними посібниками,  роздатковим матеріалом.
   

          Аналіз роботи педагогів дає підставу зробити висновок, що  завдання, які випливають із науково – методичної проблеми школи, в основному виконані. З метою поліпшення роботи  з педагогічними працівниками школи,  підвищення рівня методичної роботи:

          У 2020 – 2021 навчальному році продовжити роботу над науково – методичною проблемою  «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи»  (практично - діяльнісний етап - 2020-2021 навчальний рік)

         1. Затвердити склад методичної ради школи.

         2. На основі аналізу результатів діагностування педагогів затвердити таку мережу колективних форм методичної роботи:

             Суспільно–гуманітарний напрямок ( вчителі української мови і літератури, російської мови та зарубіжної літератури, англійської мови, історії):

             Бібко В.О. – керівник  

              Методичне об'єднання вчителів англійської мови:

             Петриченко О.Л. - керівник

              Природничо–математичний напрямок (вчителі математики, інформатики, фізики, хімії, біології, географії):

             Мєшкова Ж.Д. – керівник

              Художньо-естетичного та фізкультурного розвитку дитини ( вчителі музики і мистецтва, фізичної культури, трудового навчання):

             Червоненко Н.В. – керівник

Методичне об'єднання вчителів початкових класів

             Керівник – Кобеляцька Д.Ю.

             4. Провести  заходи з педагогами:

                 А) творчі звіти вчителів, які атестуються у 2020-2021 н.р.;

                 Б) предметно – методичні тижні;

                 В) шкільні педагогічні виставки;                                                                          

                 Г) соціалізація школяра: психологічна сутність, технології - семінар-

                   практикум

                 Д) виявлення рівня творчої спрямованості, орієнтації особистості в

                   сучасному інформаційному просторі - психолого-педагогічний

                   семінар

             5. Заступнику директора школи з навчально – виховної роботи Ланіній В.І. :

                 5.1.Створити необхідні умови для методичних підрозділів, координації їхньої роботи, систематично надавати допомогу їхнім керівникам.

                 5.2.  Спланувати методичні заходи з педагогічними кадрами школи на 2020-2021 навчальний рік з урахуванням позитивного досвіду минулих навчальних років та попередження недоліків, допущених у роботі.

            6. Вчителя-предметникам:

                 6.1. Систематично працювати над рівнем самоосвіти.

                 6.2. Удосконалювати рівень підготовки узагальнених  матеріалів з досвіду роботи.

                 6.3. Працювати над впровадженням інноваційних технологій з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.