Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 98" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Аналіз навчально-виховної роботи за 2021-2022 н.р.

Аналіз навчально-виховної роботи

за 2022-2023 навчальний рік

 

       Нормативно правові умови функціонування закладу освіти

 

           Діяльність педагогічного колективу Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 98» Дніпровської міської ради у 2021-22р.. навчальному році була спрямована на  виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», дотримання норм Конвенції про права дитини, Концепції нової української школи,наказів та розпоряджень, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, реалізацію державних регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

- статут  школи,   зареєстрований  рішенням  Дніпропетровського  міськвиконкому.

-  правила внутрішнього трудового розпорядку  -  затверджені  зборами  трудового  колективу  у  вересні  2015 року.

        Вся робота педагогів школи спрямована на  забезпечення прав  учнів на загальну середню освіту,  організацію їх навчально-пізнавальної діяльності, становлення і розвиток виховної системи у школі, науково-методичній роботі з педкадрами, співпраці освітнього закладу із сім’єю, позашкільними і громадськими організаціями з метою розвитку особистості школярів.

        Педагогічні працівники у своїй роботі керувалися навчальними планами, складеними на підставі Державного стандарту початкової,базової і повної загальної середньої освіти., чинних навчальних програм,  методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи.

 

        Управління будь-яким навчальним закладом базується на інформованості керівника про стан справ керованого об’єкта. Тому саме зовнішня та внутрішня інформація щодо організації навчально-виховної роботи дає змогу правильно управляти роботою педагогічного колективу.

Щорічно розподіляються функціональні обов’язки між членами адміністрації, розроблені та доведені до працівників школи посадові інструкції, оформлені відповідно до вимог. Укладена колективна угода між адміністрацією школи і профспілковим комітетом про  виконання  якої  щорічно   звітується  адміністрація  школи  та  профком  на  загальних  зборах  колективу. Розроблені і діють Правила для учнів.

                       

Контингент учнів школи

          Керуючись  чинним законодавством,  яким регулюється питання формування контингенту учнів загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечуючи право на загальну середню освiту, її  доступнiсть i безоплатнiсть,  адміністрація школи  проводить заходи , щодо формування контингенту учнів.

 

       На початку навчального року у школі навчалося

598 учнів у 23 класах.

Прибуло за рік 15 учнів, вибуло-27 учнів

На кінець навчального року - 586 учнів у 23 класах.

Середня наповнюваність класів – 25 учнів.

       

        Зарахування та відрахування учнів для здобуття повної загальної середньої освіти  здійснюється відповідно до чинного законодавства на основі заяв батьків і медичних документів, ніяких інших вимог школа не виставляє.

 Переведення учнів  до  наступного класу  здійснюється на підставі  результатів підсумкового оцінювання знань учнів та державної підсумкової атестації( для випускників початкової та основної шкіл), згідно з рішенням педагогічної ради школи та наказу директора. Ведеться окрема книга наказів руху учнів та алфавітна книга.

         Адміністрація школи і надалі продовжуватиме роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

      Стан організації та здійснення навчально-виховного процесу

         Школа працювала за навчальним планом, складеним у відповідності  до Типових  навчальних планів, затвердженими наказом МОН України. При складанні робочих навчальних планів враховуються інтереси, запити та потреби учнів. Так, за бажанням учнів і їх батьків за рахунок варіативної складової:

 • забезпечуючи  реалізацію індивідуального підходу до учнів, з метою розвитку мілкої моторики руки та зв’язного мовлення в початкових класах був введений курси за вибором «Слухняні рученята»( 1клас)  та

« Каліграфія з елементами зв’язного мовлення»(2-4 клас)

з метою дотримання головних етапів профілізації та підготовки до свідомого вибору профілю навчання в 5-7 класах надані години факультативних занять з української мови , в 8-9 класах – запропоновані курси за вибором економічного  «Прикладні фінанси»   та математичного напрямку  «Множини цілих чисел»                                                                   

 • з метою підготовки до ДПА і ЗНО у 11 класі проводилися факультативні заняття з географії, історії, поглибленого вивчення української мови;

Адміністрація здійснювала контроль за виконанням програм, календарно-тематичним плануванням, якістю викладання предметів. Матеріали контролю були узагальнені в наказах, які доводилися до відома педагогічних працівників.

Навчальний процес у старшій школі, направлений на реалізацію профільного навчання, виконує дві функції: функцію підготовки учнів до самостійного оволодіння знаннями та вміння трансформувати набуті знання в загально навчальні та життєві компетентності. Справа навчання та виховання будується на основі освітніх потреб і природних здібностей учнів.  Починаючи з 2007/2008 н.р., у школі впроваджується профілізація старшої школи. За період функціонування профільних класів учителі-предметники набули досвіду роботи в класах суспільно-гуманітарного, природничого, математичного профілів.

Якість освіти учнів -це показник рівня професійної майстерності педагогічного колективу, який характеризує  не наскільки доцільно вчителі підбирають форми і методи навчання, а наскільки ефективно проводять уроки, як впроваджують інноваційні технології для підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Адміністрація школи постійно здійснює контроль за навчальними досягненнями учнів через моніторингове дослідження за такими напрямками: вивчення якості навчальних досягнень учнів за результатами семестрового та річного оцінювання; вивчення навчальних досягнень кожного класу окремо та в порівнянні з іншими класами навчального закладу; встановлення рівня досягнень учнів класу з усіх предметів інваріантної частини навчального плану та ступеня засвоєння предметів варіативної частини; опрацювання результатів підсумкових контрольних робіт та ДПА. Збирається також інформація про учнів, які мають рівень досягнень з одного-двох предметів нижчий основного свого рівня. Встановлюється, скільки ще учнів може навчатися на високому чи достатньому рівні, що це за учні і з якого класу. На основі зібраної інформації за І семестр проводився  її аналіз і був складений прогноз якості знань на кінець року як по школі, так і по кожному класу окремо. І як результат - рівень навчальних досягнень за ІІ семестр підвищився.

За підсумками проведеної роботи приймаються управлінські рішення щодо виконання поставлених цілей. Серед них: створення належних умов для продуктивної співпраці учасників навчально-виховного процесу; пошуки нових форм і методів проведення уроку; проведення індивідуальної роботи з учнями; організація занять предметних гуртів, факультативів, спецкурсів; налагодження спільної роботи навчального закладу і батьків; відпрацювання контролю з боку класних керівників за підготовкою учнів до уроків, ведення зошитів, щоденників, станом відвідування навчального закладу; удосконалення контролю з боку адміністрації за навчально-виховним процесом.

 

Динаміка навчальних досягнень учнів в основному стабільна, проте помітне підвищення  навчальних  досягнень, в порівнянні з

І семестром.

 

На високому рівні навчається 72 учні (11%),                                                                                                               

на 23 учні (3%) більше  ніж  у І семестрі

на достатньому рівні -239 учні (35%),

на 17учнів  (1%) менше  ніж  у І семестрі

на середньому рівні -323 учнів (49 %),

на 12  учні  (2%) менше  ніж  у І семестрі

на початковому рівні – 30 учнів (5%),

на 3  учні (0%) більше  ніж  у І семестрі.

  

Якість знань учнів складає  46 % (проти 44% у І семестрі)

Нагороджена  золотою медаллю  «За високі успіхи у навчанні» - Райгородська Юлія Юріївна, учениця 11-А класу

 

Аналіз успішності учнів за паралелями

Клас

Кількість учнів

1-3 бали

%

4-6 балів

%

7-9 балів

%

10-12 балів

%

% якості

2

57

0

0

19

33

26

46

12

21

67

3

84

0

0

31

37

36

43

17

20

63

4

90

0

0

39

43

36

40

15

17

57

5

91

4

4

46

50

30

33

11

13

46

6

58

2

3

34

59

18

31

4

7

38

7

82

9

11

47

57

22

27

4

5

32

8

67

6

9

29

43

28

42

4

6

48

9

66

5

7

41

63

18

27

2

3

30

10

33

2

6

17

52

13

36

2

6

42

11

36

2

6

21

58

12

33

1

3

36

Всього

664

30

5

323

49

239

35

72

11

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успішність – 95 %

Якість – 46%

        

Аналізуючи успішність учнів бачимо , що:

 • 5 % учнів мають початковий рівень знань ( 3 % - у 2017-2018 н. р.);
 • 49 % учнів мають середній рівень знань  (41 % учнів у 2017-2018 н. р.);
 • 35% учнів мають достатній рівень(44% учнів у 2017-2018н. р.);
 • 11% учнів мають високий рівень (12%учнів у 2017-2018 н. р.).

 

                   

Різні форми навчання

         У 2021/2022 навчальному році в школі, згідно побажань батьків та рекомендацій психолого-медико-педагогічних консультацій, було організовано декілька форм навчання, а саме: індивідуальна та інклюзивна форми навчання.   

         За індивідуальною формою навчався 1 учнів, який за станом здоров’я не міг відвідувати школу та 4 учні навчався за інклюзивною формою навчання.

Інклюзивне та  індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розробленими вчителями  школи на основі типових планів, з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб.

На підставі цих планів були розроблені індивідуальні програми розвитку учнів та індивідуальні програми  з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений директором школи. Оцінювання навчальних досягнень  учнів  здійснювалося  педагогічними працівниками відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

 

До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі з відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено директором школи. Кількість годин визначалося відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

       З учнями, яким була рекомендована інклюзивна форма навчання, впродовж року проводилися корекційні заняття з вчителем-логопедом та  дефектологом.

         Також індивідуальну діагностику та корекційно-розвивальні заняття проводив шкільний психолог.Всі учні мають стійку позитивну динаміку розвитку психічних процесів.

       Програмовий матеріал викладався згідно з календарним плануванням. Здійснювався  постійний контроль за веденням зошитів, велось портфоліо учнів. Асистенти вчителя вели журнали спостережень, де аналізували  досягнення учнів.

       Приділялася увага роботі з батьками: проводились консультації  анкетування, співбесіди. 

Тричі на рік для кожного учні проходило засідання шкільного психолого-медико–психологічного консиліуму, де проводився проміжний моніторинг навчальних досягнень учня, надавалися рекомендації психолога та корекційних педагогів вчителям та батькам учнів.

 

Робота з обдарованими учнями та науково-дослідницька діяльність учнів школи

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

Учні  залучались до участі у різноманітних районних та шкільних конкурсах:

 • Всеукраїнська гра “Соняшник” ;
 • Всеукраїнський конкурс з історії «Кришталева сова»
 • «Кенгуру» з математики,
 • «Левеня» з фізики,
 • «Бобер» з інформатики
 •  конкурс знавців рідної мови ім. Петра Яцика;

  Вчителі школи брали активну участь в роботі районних, конкурсів-оглядів, предметних олімпіад.             

          Результат роботи з обдарованими учнями - отримання призових місць на районному та міському рівнях.

        Аналізуючи результати олімпіад з навчальних предметів, бачимо, що порівняно з 2017-2018 навчальним роком кількість призерів збільшилась, робота в МАН активізувалась.

 

 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Лауреат

Шкільні олімпіади

42 учні

33 учні

25 учнів

93 учні

Районні олімпіади

   9 учнів

6учнів

11 учнів

50 учні

Міські олімпіади

-

-

1учень

6 учнів

МАН

 

 

1учень

7 учнів

Конкурс знавців української мови імені Петра Яцика(районний етап)

1учень

1учень

1учні

5 учнів

 

 

 

 

 

Мовно-літературний конкурс учнівської молоді імені Т.Шевченка

 (міський етап)

1учень

 

 

 

Конкурс творів молоді на тему «Культура мови» (обласний етап)

 

 

1учень

 

Обласні літературні читання до 296-річчя Г.С.Сковороди

 

 

 

1учень

Всього:

53  учні

 40  учнів

 41 учень

  152 учні