Підручники для школи
 

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 98" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Річний звіт керівника про діяльність КЗО «СЗШ №98» ДМР у 2020-2021 навчальному році

 

Впровадження профільного та допрофільного навчання

 

         В школі у 2020/2021 навчальному році було  організовано роботу щодо впровадження допрофільного та профільного навчання.  Законодавче закріплення профільності старшої школи в Україні стало прогресивним кроком у напрямку забезпечення її варіативності, широкої диференціації та індивідуалізації навчання, відповідності змісту освітнім запитам та інтересам учнів. На відміну від поглибленого, профільне навчання дозволяє учням вибрати не один-два предмети, а конкретну пріоритетну галузь для більш глибокого вивчення, планування групи, циклу, сукупності предметів на взаємодоповнювальній і підтримуючій основі, які часто забезпечують понятійним апаратом, методами й засобами вивчення один одного.

 

Дільність педагогічного колективу у даному напрямку здійснюваласть шляхом  створення системи спеціалізованої підготовки, зорієнтованої на індивідуалізацію навчання, а саме:

 

індивідуалізацію навчання, а саме:

Цей процес був розділений на два етапи:

 

ПЕРШИЙ ЕТАП (5-7-й КЛАСИ) - це етап формування профільних інтересів учнів. Навчання на цьому етапі повинно формувати пізнавальний інтерес і мотиви пізнання, а також сприяти свідомому вибору учнями рівня навчальної діяльності (достатній, середній, високий, творчий). На цьому етапі важливу роль відіграють різноманітні форми позакласної роботи з предметів: гуртки, турніри, конкурси, олімпіади, вечори тощо.

ДРУГИЙ ЕТАП (8-9-й КЛАСИ) - це етап становлення профільних намірів. Тому тут ще більшого значення набуває Позакласна робота повинна максимально сприяти професійній орієнтації учнів.

Згідно з Концепцією профільного навчання, допрофільна підготовка здійснюється у 8-9-х класах із метою професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі. Форми її реалізації - введення курсів за вибором, поглиблене вивчення окремих предметів на диференційованій основі.

Повноцінна реалізація профільного навчання, що передбачає істотні зміни у змісті навчання й формах роботи зі школярами, доцільна на старшому ступені школи (10-11-і класи).

       Упродовж 2020-2021 допрофільна підготовка  здійснювалась через  предметні гуртки, наукові товариства учнів, Малу академію наук, участь школярів у  предметних олімпіадах. була активізована робота з організації факультативів:

-         5-7-мим  класам були запропоновані факультативи з української мови -  « Поетика», «Сторінками дитячої літератури», «Сходинки до орфографії», « Культура мовлення», «Лексика сучасної української мови», що мали на меті поглиблення, розширення й систематизацію знань учнів з основних розділів мовознавства, вдосконалення їх усного й писемного мовлення, також

-         7 –мим класам був запропонований факультатив «Фізика дивовижного», де заняття проводились з використанням можливостей STEM-лабораторії  та  стали не просто  навчальними дослідженями явищ природи і фізичних закономірностей, але також і сучасним засобом загального особистісного розвитку учнів, їх інтелектуальних і навчальних здібностей, самостійності та критичності мислення, формування вміння побачити цікаву проблему, розробити план її дослідження, оцінити отримані результати з позицій наявного знання і примножити його, отримавши нову інформацію і здатність по-новому поглянути на традиційні навчальні заняття.

-         8-9 класам з метою реалізації  прикладної спрямованості шкільних предметів, різнорівневого вивчення різноманітних курсів, організації самостійної роботи учнів відповідно до їх індивідуальних нахилів були запропоновані факультативи з української мови  «Українська фразеологія», « Культура ділового спілкування», «Учнівський твір як засіб спілкування» та  математики  « Вибрані питання алгебри».

В умовах профільного навчання старшокласнику треба зробити життєво важливий вибір. У той же час відомо, що дев'ятикласники мають серйозні труднощі при виборі профілю навчання у старшій школі. Дуже часто вони роблять свій вибір під впливом випадкових факторів. Наприклад, за компанію з товаришами або за радою дорослих, які переоцінюють можливості дітей. Іноді школярі попадають під вплив засобів масової інформації та суспільних стереотипів.

Тому в 10-11 класах з метою досягнення усвідомлення учнем себе як суб'єкта вибору профілю навчання « Українська філологія» були надані  факультативи « Стилістика української мови» та « ділова українська мова»

     Таким чином,  робота з реалізації робочого навчального плану повністю завершена. У наступному навчальному році слід продовжити роботу щодо раціонального розподілу годин інваріантної і варіативної складової навчального плану з урахуванням профільності і допрофільності навчання у школі.

 

 

Результати навчальних досягнень учнів

 

Відповідно до листа Міністерства освіти та науки освітній  процес у 2020/2021 навчальному році був організований з урахуванням епідемічної ситуації та, традиційно,  спрямований на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях

        Структура навчального року  будувалася за семестрами в межах часу, передбаченого освітньою програмою закладу.  На початку 2020/20221 навчального року, задля забезпечення якісного виконання освітніх програм було приділено більше уваги традиційному повторенню начального матеріалу за минулий рік, запроваджене «корегуючи навчання».  У зв'язку із епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у межах академічної автономії, відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» була врахована можливість  організації освітнього процесу, виконання освітньої програми та  навчального плану з використанням технологій дистанційного навчання. Планування кількості та обсягу завдань та контрольних заходів, здійснювалось з  урахуванням принципу здоров'язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів. Шляхом використання різних засобів обміну інформацією, всім учням був забезпечений доступ до навчальних матеріалів та завдань, організовано проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіли або перебували у режимі самоізоляції.

          Річне оцінювання учнів здійснювалось на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок  з урахуванням динаміки особистих навчальних досягнень учня (учениці) протягом року важливості тем, рівня узагальнення й уміння застосовувати набуті протягом навчального року знання.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання та додаткових годин на вивчення окремих предметів.

 

 

Закінчили навчальний рік 687 учнів, з них   атестовано 502 учня 4-11класів:

 

 

 

 

 

 

 

 

На високому рівні навчається  48  учнів (9%)  на 1 %  менше ніж  минулого року,

 

 

 

 

 

 

 

 

на достатньому рівні -165  учнів (33%) на  5%  менше ніж  минулого року,

 

 

 

 

 

на середньому рівні -220 учнів (44 %)на 2 % менше  ніж  минулого року,

 

 

 

на початковому рівні – 69  учнів (14%)на  8 % більше  ніж  минулого року.

 

 Якість знань учнів складає  42 % (2019-2020н.р.- 48%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Успішність – 86 % (2019-2020н.р.- 94%)

 

 

 

 

 

Свідоцтво з від­знакою отримали такі учні 9-х класів:

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабський Дмитро Сергійович,

 

 

 

 

 

 

 

 

Пивовар Данило  Миколайович

 

 

 

 

 

 

Яурова Юлія Володимирівна

 

 

 

 

 

Золотою медаллю « За високі досягнення у навчанні» нагороджено 6 учнів 11-А класу:

 

 

 

Вакуленко Ангеліна Вячеславівна, 

Дейнега Олеся Володимирівна, 

Дмитрієв Дмитро Сергійович, 

Іванов Артем Олександрович, 

Семенченко Альона Сергіївна, 

Чорний Гордій Станіславович

             Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли   висновку, що в кожному класі є резерв  учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися ще   2  учні, які мають рівень досягнень 9 балів тільки з одного предмету, на достатньому рівні — 20  учнів, на середньому  - 9  учнів.

 

Аналіз успішності учнів за паралелями

Клас

Кількість учнів

1-3 бали

%

4-6 балів

%

7-9 балів

%

10-12 балів

%

% якості

4

50

5

10

19

38

19

38

7

14

52

5

83

10

12

32

39

34

41

7

8

49

6

82

5

6

38

46

28

34

11

14

48

7

81

21

26

31

38

21

26

8

10

36

8

58

15

26

31

53

11

19

1

2

21

9

87

13

15

46

53

25

29

3

3

32

10

29

0

0

7

24

17

59

5

17

76

11

32

0

0

16

50

10

31

6

19

50

Всього

502

69

14

220

44

165

33

48

9

42

 

 
 

 

 

Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід НВП, слабка система роботи зі   слабовстигаючими уч­нями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей.

Також є проблеми, які виникли   під час організації дистанційного навчання у період карантину. Це технічне забезпечення учасників освітнього процесу: низька швидкість інтернет-зв’язку або його відсутність, обмежений доступ окремих учнів до комп’ютерної техніки (декілька школярів  в родині), ненормований робочий день вчителів (постійний зв’язок із батьками, перевірка робіт учнів, підготовка до навчальних занять та завдань з детальними інструкціями займають багато часу).

Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається важкість  адаптування до нових умов навчання,

неможливість проконтролювати дотримання учнями академічної доброчесності під час виконання домашніх завдань, небажання деяких учнів навчатися самостійно на онлайнплатформах, відсутність контролю зі сторони батьків щодо дистанційного навчання їхніх дітей, велике навантаження на органи зору, як для вчителів, так і для учнів.

 

Моніторингові дослідження

           Одним із засадних положень функціонування ЗЗСО є забезпечення належної якості освіти. Моніторингові дослідження сприяють виявленню проблем, напрямків, які потребують більшої уваги. Створена система моніторингу якості освіти в закладі надає можливість здійснювати комплексне вивчення проблем, оцінити результативність, визначити перспективи подальшого роз витку. Результати моніторингових досліджень (українська мова, англійська мова, математика, історія, біологія) заслуховувалися на нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань, були  видані наказ за підсумками І семестру, річного оцінювання та дистанційного навчання.

 

 

Державна підсумкова атестація

В 2020/2021 навчальному році відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVI4D-19) (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)»всі  учні 4, 9, 11 класів  були звільнені від проходження  ДПА як у закладі освіти, так і у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Участь випускників 11-го класу у ЗНО-2020

        Упродовж 2020/2021 навчального року з випускниками 11-го класу проводилась системна планова робота з питань підготовки і участі у ЗНО-2021.

        Учні 11-го класу навчались за профілем «Українська філологія».

        Усі випускники  взяли участь у процедурі зовнішнього незалежного оцінювання, вчасно пройшли реєстрацію для учасників ЗНО, отримали відповідні документи для допуску до участі у ЗНО (сертифікати учасників тестування, запрошення на ЗНО-2021.)      

      Протягом навчального року вчителями-предметниками була організована підготовка учнів до участі у ЗНО-2021.

       На уроках, а у березні – травні дистанційно, проводилось повторення навчального матеріалу, розроблялись і впроваджувались в освітній процес різнорівневі тестові завдання для учнів, були оформлені відповідні наочні матеріали (стенди) для інформаційної підтримки абітурієнтів. У червні проводились консультації для окремих груп учнів із української мови та літератури, математики, історії України, біології, географії, англійської мови.

 

За результатами ЗНО:

 

Предмет

К-сть

учнів

Початковий рівень

(1-3 б.)

Середній рівень

(4-6 б.)

Достатній рівень

(7-9 б.)

Високий рівень

(10-12 б.)

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

Українська мова

32

2

6

15

47

10

31

5

16

Математика

32

8

25

15

47

7

22

2

6

Історія України

26

1

4

11

42

11

42

3

12

Іноземна мова

14

2

14

4

29

3

21

5

36

Хімія

1

0

0

1

100

0

0

0

0

Фізика

1

0

0

1

100

0

0

0

0

 

              Аналізуючи підсумки  ЗНО-2021  у порівнянні з річним балом, бачимо, що  з української мови та історії більшість учнів (53 та 62% відповідно) підтвердили річну оцінку. Результати з іноземної мови розділились навпіл.

ЗНО з хімії  та фізику не можна вважати репрезентаційними, у зв’язку з малою кількістю учасників зовнішнього незалежного оцінювання (лише 1 учень).

З математики – більшість учнів (53% ) мають оцінку нижчого рівня ніж річна.  І це повинно стати  предметом глибокого аналізу на нарадах при директорі, засіданнях методичних об’єднань та педагогічній раді школи.

Для вивчення математики важливий період стійкої уваги. Нездатність опанувати якусь частину програми опосередковано свідчить про те, що є когнітивні проблеми. А для математики важливо, щоб мозок як фізичний об'єкт працював добре. Оцінка з математики має бути формою зворотнього зв'язку. Учнів потрібно зацікавити, показати, що математика — це не страшно, а цікаво і дуже життєво, а також прибутково. 

Тому, у наступних роках слід звернути особливу увагу на якість підготовки випускників до ЗНО. Більш широко впроваджувати в освітній процес різнорівневі тестові технології, дотримуючись Програм підготовки учнів до ЗНО з предметів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Здійснити моніторинг якості освітнього процесу з предметів, де учні показали найгірші результати. Питання результативності участі учнів у ЗНО розглянути на засіданні педагогічної ради у жовтні 2021 року.

 

Підсумки впровадження НУШ

 

          Продовжується суттєве оновлення змісту та форм навчання учнів 1-4 класів відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти. З метою практичного втілення Концепції Нової української школи в закладі створено нове освітнє середовище, що сприяє вільному розвитку творчої особистості дитини.Для ефективної інтеграції освітнього процесу в кожному кабінеті облаштовані тематичні  осередки, які відображають навчальні потреби й інтереси дітей: осередок навчально-пізнавальної діяльності, дослідницький осередок, осередок худож-ньо-творчої діяльності з поличками для зберігання приладдя, осередок учителя, оснащений столом, стільцем, ноутбуком, багатофункціональним пристроєм, дитяча класна бібліотечка, осередок тиші, осередок для гри, оснащений настільними іграми, інвентарем для рухливих ігор, осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри, кріслами -пуфами.

З метою індивідуалізації освітнього процесу в кабінетах створено

змінні тематичні осередки, у яких розміщуються стенди: календар настрою, правила класу, щоденні новини, стіна слів, галявина досягнень.

Таким чином, в оновленому освітньому середовищі здійснюється баланс між навчальними видами діяльності, ініційованими вчителем  та ви-дами діяльності, ініційованими самими дітьми, що забезпечує можливості дітям робити власний вибір, можливості для розвитку нових та вдосконалення наявних практичних навичок, отримання нових знань, розвитку свого позитивного ставлення до інших. Відповідно до Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи для оновлення освітнього середовища кожний навчальний кабінет  початкових класів облаштований комп’ютерним обладнанням, приладами і пристосуваннями, інструментами,  моделями й муляжами,  друкованими засобами навчання з мовно-літературної, іншомовної, математичної, природничої, технологічної, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної освітніх галузей.

          Упровадження нових навчальних матеріалів учителі здійснювали поступово впродовж навчального року, що пов’язано з тематикою тижнів та вивченням нових тем. Дієвими є ті навчальні матеріали, з якими безпосередньо працюють діти, здійснюють певні дослідження, розвивають творчість: танграм, набір грошових знаків, лупи, мікроскопи, ляльковий театр, магнітний конструктор, маг-нітна азбука, терези, набір об’ємних геометричних фігур, настільні розвиваючі ігри. Також цікавими є д ослідницькі куточки, які облаштовані

мікроскопами, лупами, набором для проведення дослідів, глобусом, фізичною картою України, моделлю «Будова Землі». Засоби навчання та обладнання навчального і загального призначення, що активно впроваджуються в освітньому процесі, проінвентаризовані й зафіксовані в паспортах кабінетів.

Освітній простір організовано таким чином, що вчитель  спостерігає за діяльністю дітей в усіх осередках, учні мають можливість безпечно переміщуватися.

            Одним з сучасних видів роботи на уроках в початкових класах є ранкова зустріч  –  інтерактивна й невимушена форма спілкування вчителя та учнів, що  сприяє формуванню цілісного колективу, розвиває уміння розмовляти й слухати, брати участь у групових обговореннях, моделювати й активно вдосконалювати вміння й навички ефективного спілкування. Для проведення  ранко-вої зустрічі вчителями обирається вільний  простір: класна кімната, рекреації, шкільне подвір’я. На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається реформування освітньої галузі. Головна мета нововведень  –  створення осередку знань і можливостей для самореалізації та всебічного особистісного розвитку кожної дитини.

Методична робота Впровадження НУШ дало можливість оцінювати результати навчання та особисті досягнення  учнів у першому та другому класах застосовуючи формувальне оцінювання, фіксацію навчального поступу, активності дитини. Метою такого оцінювання  є формування у дитини впевненості у собі, своїх можливостях. Вчителі 1-3 класах відзначали будь який успіх дитини, акцентували увагу на сильних сторонах, а не на помилках, діагностували  досягнення на кожному з етапів навчання, адаптували освітній процес до здатності дитини, виявляли  проблеми та вчасно запобігали їхньому нашаровуванню.

 

Методична робота

 

 

            У 2020-2021  навчальному році методична робота в школі здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції «Нова українська школа»,   а також відповідно до завдань, визначених у заходах по реалізації науково-методичної проблеми школи  «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи»  (практично - діяльнісний етап - 2020-2021 навчальний рік)

 

         На виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України заклад освіти створював оптимальні умови для забезпечення конституційного права кожного громадянина на доступну, безоплатну і якісну освіту, отримання молоддю повної загальної середньої освіти. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту, який відповідає сучасним нормативно-правовим документам, що регламентують діяльність загальноосвітніх закладів.

Методична робота педагогічного колективу була спрямована на створення оптимальних умов для підвищення професійної майстерності вчителів, передбачала систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка сприяла підвищенню рівня методичної і фахової компетентності педагогічних працівників школи, впровадження в практику досягнень педагогічної науки, інноваційних освітніх технологій, передового досвіду, а саме:

·     створення умов для розвитку інноваційної діяльності, педагогічної ініціативи вчителів для забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти та отримання повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;

·     оновлення освітнього процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій та поглиблення науково-теоретичної роботи;

·     підвищення професійної компетентності вчителів;

·     інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін, оволодіння технологіями пошуку і опрацювання необхідної інформації в Інтернеті   та залучення учителів до використання інформаційних ресурсів;

·     сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної методичної роботи з метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.

  Робота над єдиною методичною темою підняла на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізувала форми методичної роботи.

У 2020/2021 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, методичні об’єднання вчителів-предметників, методичне об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, науково-практичні, творчі групи, методичні студії, методичні івенти, курси підвищення кваліфікації, атестація, самоосвіта.

  Пріоритетні напрямки діяльності школи реалізовувались шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій, методики активного і інтерактивного навчання і виховання учнів, компетентнісного підходу до навчання школярів. Значна увага приділялась підвищенню якості навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників школи, організації роботи з обдарованими та здібними учнями, здійснення моніторингу якості освіти у закладі.

        Згідно з річним планом роботи педагогічний колектив працював  над методичною проблемою школи «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи»  (практично - діяльнісний етап - 2020-2021 навчальний рік)

  

Всі напрямки освітнього процесу координувала методична рада у такому складі:

 

голова НМР, заступник директора з навчально-виховної роботи  – Ланіна В.І.

 

 

 

заступник директора з виховної роботи –Попова Г.В.

голова профспілки – Радіонова І.А.

керівники шкільних методичних об’єднань:

 

Винничук Л.К.,  керівник шкільного методичного об’єднання вчителів  початкових класів;

Бібко В.О., керівник шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно–гуманітарного напрямку;

Петриченко О.Л., керівник шкільного методичного об’єднання вчителів англійської мови;

Мєшкова Ж.Д., керівник шкільного методичного об’єднання вчителів  природничо–математичного напрямку (вчителі математики, інформатики, фізики, хімії, біології, географії)

Червоненко Н.В., керівник шкільного методичного об’єднання вчителів художньо-естетичного та фізичного розвитку дитини

(вчителі музики і мистецтва, фізичної культури, трудового навчання)

 

       Рівень педагогічної майстерності протягом минулого року зріс. У цьому  відіграла певну роль система методичної роботи, сконцентрованої навколо методичної проблеми школи.

        Особливістю організації навчально – виховного процесу в цьому році було створення таких умов, в яких би учень вільно реалізовував свої  наявні позитивні якості задля  досягнення найкращого результату у навчанні, розвитку та вихованні. З цією метою всі вчителі були охоплені роботою в методичних об’єднаннях:

У школі організовано роботу таких шкільних методичних об’єднань:

Суспільно–гуманітарний напрямок ( вчителі української мови і літератури, російської мови та зарубіжної літератури, історії) –

Бібко В.О.  

Методичне об'єднання вчителів англійської мови – Петриченко О.Л.

Природничо–математичний напрямок (вчителі математики, інформатики, фізики, хімії, біології, географії) – Мєшкова Ж.Д.

 Художньо-естетичного та фізичного розвитку дитини ( вчителі музики і мистецтва, фізичної культури, трудового навчання) - Червоненко Н.В.

Методичне об'єднання вчителів початкових класів  – Винничук Л.К.

Методичні об’єднання відігравали головну роль в реалізації головних завдань  та методичної проблеми школи. На засіданнях ШМО обговорювались питання результатів ДПА, ЗНО, контрольних робіт учнів, надавалась методична допомога педагогам, що атестуються тощо. На заключних підсумкових засіданнях шкільних методичних об'єднань зроблений аналіз їх роботи за рік, складені проекти планів роботи на наступний навчальний рік.

         З метою вдосконалення методичної підготовки, знайомства із сучасними вимогами до уроку, педагогічними технологіями, забезпечення реальної дієвої диференційованої допомоги вчителям у підвищенні їх професійної майстерності, а також інформаційного забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології проводились методичні оперативки :

-                планування роботи на новий навчальний рік;

-                критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної

        середньої освіти;

-                вивчення та аналіз методичних рекомендацій щодо ведення журналу;

-                інструктивно-методична оперативка щодо календарно-тематичного

         планування;

У річному плані роботи школи передбачено розділ «Обдарована молодь», прогнозованими результатами якої є покращення роботи з обдарованими дітьми, розвиток творчих здібностей учнів. У школі створено банк даних юних обдарувань.

З метою виховання творчо розвинутої особистості в робочому навчальному плані передбачено профільне навчання (10-11 класи).

У школі проводяться олімпіади і предметні тижні.

Педагоги спрямували свої зусилля на вдосконалення методики проведення класичного уроку й шукали нові форми організації навчально – виховного процесу через нетрадиційні підходи. На своїх уроках педагоги реалізовували такі завдання: виховання потреби у вивченні мови, літератури, історії, правознавства; формування високих морально – етичних якостей особистості, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських цілей та орієнтирів шляхом прилучення через мову, історію до культурних надбань, до свого народу.         

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково – теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

Під час карантину з 29.03.2021 по 29.04.2021 року виконання освітніх програм здійснювалося шляхом організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання. Педагоги у своїй роботі керувалися державними навчальними програмами на поточний навчальний рік та листом МОН України №1/9-173 від 22.03.2021 року «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину». Уроки проводилися  згідно розкладу та у відповідності до календарно-тематичного планування. Для якісної організації освітнього процесу та здійснення дистанційного навчання вчителі використовують навчальні платформи: Googleclassroom, На урок, Всеосвіта, а також Viber, Zoom, Skype.

Здобувачі освіти  мали можливість переглянути навчальні матеріали на паперових та електронних носіях: презентації, відеоуроки, відеолекції, відеоконсультації. Уроки проводилися як в онлайн так і в асинхронному режимі. Систематично перевірялися  роботи здобувачів освіти, оцінки та коментарі до робіт учителі надсилали на особисті сторінки Viber або  на електронну пошту.

        Учителі в достатньому  обсязі забезпечили  виконання освітніх програм шляхом організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.

За цей навчальний рік повністю реалізований план проходження учителями курсів підвищення кваліфікації при Комунальному вищому навчальному закладі «Дніпровська академія неперервної освіти»  з таких навчальних предметів:

·        математики -  Мєшкова Ж.Д.

·        англійської мови – Штик І.І.

·        фізичної культури – Тітова Л.М.

·        української мови та літератури  – Ситник О.І.

·        бібліотекар – Ткаченко І.М.

·        за програмою «Інтелект України» - Кобеляцька Д.Ю., Кузьменко М.В.

Протягом навчального року згідно з річним планом роботи школи було організовано та проведено атестацію педагогічних працівників з метою виявлення їх рівня кваліфікації, педагогічного професіоналізму, вивчення відповідності займаній посаді. Атестації підлягали 138 учителів.

Згідно   до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників»  затвердженого Наказом  Міністерства освіти і науки  № 930 від 06 жовтня 2010 року Зареєстровано  в Міністерстві юстиції України  14 грудня 2010 р. за №1255/18550 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473від 20.12.2011, наказом МОН № 1135від 08.08.2013 , та на  підставі  рішення  засідання  атестаційної  комісії   І рівня (протокол  № 5  від 25.03.2021р.), за результатами вивчення та аналізу стану роботи вчителів, які підлягали атестації, було підбито підсумки та винесення рішення шкільної атестаційної комісії згідно з якими було  прийнято:

Порушити  клопотання  перед атестаційною  комісією   ІІ  рівня департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про присвоєння   кваліфікаційної  категорії  «спеціаліст вищої категорії» 

Червоненко Наталії Валеріанівни, учителю  трудового навчання.

Порушити  клопотання  перед атестаційною  комісією   ІІ  рівня департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про присвоєння   кваліфікаційної  категорії  «спеціаліст вищої категорії» 

Кузьменко Марини Василівни, учителю  математики.

Порушити  клопотання  перед атестаційною  комісією   ІІ  рівня управління  освіти  та  науки  Дніпропетровської  міської  ради  про відповідність  раніше  присвоєній  кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння  педагогічного звання    « учитель  - методист» :

Коноваловій Діані Олегівні , учителю  біології.

Порушити  клопотання  перед атестаційною  комісією   ІІ  рівня управління  освіти  та  науки  Дніпропетровської  міської  ради  про

відповідність  раніше    присвоєній   кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному  педагогічному званню «учитель - методист»:

Ситнику Олександру Івановичу, учителю  української мови і  літератури.

Порушити  клопотання  перед атестаційною  комісією   ІІ  рівня управління  освіти  та  науки  Дніпропетровської  міської  ради  про

відповідність  раніше    присвоєній   кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному  педагогічному званню «учитель - методист»:

Задорожній Ніні Іванівні, учителю  зарубіжної літератури.

Порушити  клопотання  перед атестаційною  комісією   ІІ  рівня управління  освіти  та  науки  Дніпропетровської  міської  ради  про відповідність  раніше  присвоєній  кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному  педагогічному званню    « учитель  - методист» :

Бібко Вікторії Олександрівні , учителю  української мови та літератури.

Порушити  клопотання  перед атестаційною  комісією   ІІІ  рівня департаменту освіти і науки  Дніпропетровської обласної державної адміністрації про присвоєння   кваліфікаційної  категорії 

«спеціаліст ІІ категорії»

Глущенко Євгенії Олегівні, практичному психологу.

Присвоїти  кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст І категорії»

          Поповій Ганні Вікторівні , учителю української мови і літератури.

Присвоїти кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст І категорії»

         Артемовій Тетяні Іванівні, учителю історії.

 Присвоїти кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст ІІ  категорії»

     Поплаухіній Юлії Віленівні, учителю музики, мистецтва, української мови і літератури.

 Присвоїти кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст ІІ  категорії»

          Жежук Оксані Федорівні, учителю англійської мови.

Присвоїти 11 тарифний розряд 

Логвіновій Альоні Сергіївні, асистенту вчителя класів з інклюзивним навчанням.

Підтвердити кваліфікаційну  категорію  «бібліотекар ІІ  категорії».

    Встановити 10 тарифний розряд Ткаченко Ірині Миколаївні, бібліотекарю.

 

    Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів в питаннях  чинного законодавства в галузі освіти, навчально-методичного забезпечення предмету, який викладається, ведення шкільної документації, психолого-педагогічної та методичної літератури, нових освітніх технологіях таметодиках  щодо організації освітнього процесу. Матеріали атестації узагальнені у вигляді портфоліо досягнень педагогічних працівників, що зберігаються у методичному кабінеті школи.

Атестаційна комісія підготувала узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що атестувався, склала протоколи оцінювання системи і досвіду роботи. Підсумки атестації педагогічних працівників школи у 2020/2021 навчальному році відображено у наказі «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2021 році».

            З метою стимулювання творчого зростання вчителів, зацікавлених у підвищенні власного професіоналізму, якому притаманні такі характеристики, як активність, здатність до саморозвитку, самореалізації, самоствердження і самовдосконалення педагогічному колективу було запропоновано взяти участь у конкурсі педагогічної майстерності  «Сучасний урок»  згідно ПОЛОЖЕННЯ  про конкурс педагогічної майстерності  «Сучасний урок» для вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.  До Центру інноваційної педагогіки департаменту  освіти Дніпровської міської ради за рішенням методичної ради було направлено розробки уроків 9 педагогів, журі відзначено роботи вчителів Мєшкової Ж.Д., Коновалової Д.О.  і направлено до Інституту педагогіки НАПН України для експертної оцінки.

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації.

Протягом 2020-2021 навчального року були створені умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогічних працівників.

Для стимулювання творчого професійного росту вчителів, широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів, враховуючи вимоги нового Положення про атестації.

           Протягом року вчителі, які атестувалися, провели відкриті уроки, виступили з доповідями на засіданнях методоб’єднань та педагогічній раді. Усі вчителі розробили та поповнюють педагогічні  електронні портфоліо, які зберігаються у методичному кабінеті, публікували методичні розробки на сайті vseosvita.ua, naurok.com.ua.

Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висновок про педагогічну і методичну діяльність кожного вчителя, що пройшов атестацію, склали протоколи оцінювання системи і досвіду роботи.

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були :

адаптація учнів 5 класів до навчання ;

отримання інформації для педагогічного аналізу;

надання методичної , практичної  допомоги учителям;

створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;

удосконалення НВП, реалізація проблеми школи,

робота профільних і допрофільних класів .

Протягом навчального року здійснювався внутрішкільний контроль:

1.Неоноразово перевірялася ділова документація школи;

2.Здійснено перевірки стану викладання предметів.

Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговорені  на засіданнях методичних об’єднань вчителів - предметників, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.

Згідно з річним планом роботи школи на 2020/2021 навчальному році проведені всі педради, малі педради, наради при директорові та його заступниках.

Упродовж навчального року в школі були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня кожного члена педагогічного колективу. Враховуючи науково-методичні проблеми педагогічного колективу та методичних об’єднань, кожен вчитель обрав власну методичну проблему, над якою працював, впроваджуючи її в практику роботи та вдосконалюючи свою майстерність. Теоретичні роботи, конспекти відкритих уроків, позакласних заходів, кращі роботи учнів зібрані в індивідуальні портфоліо системи роботи вчителів, які знаходяться в методичному кабінеті.

Значна увага приділялась оволодінню інноваційними формами та методами навчання, компетентнісному підходу  до викладання навчальних предметів, вивченню та застосуванню нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо, удосконаленню форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації освітнього процесу, новітніх освітніх технологій та передового педагогічного досвіду.

На початку навчального року було здійснено аналіз якісного складу педагогічного колективу та визначені напрямки роботи кожного підрозділу щодо підвищення педагогічної майстерності  та фахового рівня вчителів.

У зв’язку з практичною спрямованістю навчання продовжено роботу щодо оснащення необхідним сучасним обладнанням та навчально-методичним забезпеченням навчальних кабінетів школи.

Аналіз стану методичної роботи у 2020/2021 навчальному році в школі дає підставу вважати, що процес реалізації педагогічним колективом загальношкільної методичної проблеми здійснювався на належному науково-теоретичному та методичному рівні. Проте є ще важливі питання, на розв’язання яких мають бути спрямовані зусилля педагогічного колективу в наступному навчальному році.

  Підводячи підсумки методичної роботи в школі, слід зазначити, що вона сприяла реалізації проблемної теми школи і поставлених завдань перед колективом на 2020/2021 навчальний рік, професійному зростанню педагогів, підвищенню якості знань, умінь та навичок учнів, активізації роботи з обдарованими дітьми та тими, хто потребував постійної уваги і контролю з боку школи, громадськості.

               У 2021 – 2022 навчальному році продовжити роботу над науково – методичною проблемою  «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи»   (практичний (системний)   

2021  –  2022 навчальний рік

 

Суспільно–гуманітарний напрямок ( вчителі української мови і літератури, російської мови та зарубіжної літератури, англійської мови, історії):  Бібко В.О. – керівник 

Методичне об'єднання вчителів англійської мови:

Петриченко О.Л. - керівник

Природничо–математичний напрямок (вчителі математики, інформатики, фізики, хімії, біології, географії): Мєшкова Ж.Д. – керівник

Художньо-естетичного та фізкультурного розвитку дитини ( вчителі музики і мистецтва, фізичної культури, трудового навчання):

Червоненко Н.В. – керівник

Методичне об'єднання вчителів початкових класів

Керівник – Винничук Л.К.

1.       Провести  заходи з педагогами:

-  творчі звіти вчителів, які атестуються у 2021-2022 н.р.;

-  предметно – методичні тижні;

-  шкільні педагогічні виставки;                                                                         

соціалізація школяра: психологічна сутність, технології - семінар-практикум

-  виявлення рівня творчої спрямованості, орієнтації особистості в сучасному інформаційному просторі - психолого-педагогічний семінар

2.Заступнику директора школи з навчально – виховної роботи Ланіній В.І. :

2.1.Створити необхідні умови для методичних підрозділів, координації їхньої роботи, систематично надавати допомогу їхнім керівникам.

2.2.  Спланувати методичні заходи з педагогічними кадрами школи на 2021-2022 навчальний рік з урахуванням позитивного досвіду минулих навчальних років та попередження недоліків, допущених у роботі.

3. Вчителя-предметникам:

3.1. Систематично працювати над рівнем самоосвіти.

  3.2. Удосконалювати рівень підготовки узагальнених  матеріалів з досвіду роботи.

  3.3. Працювати над впровадженням інноваційних технологій з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Робота з обдарованими та здібними учнями

         Головною метою  розвитку учня Комунального закладу освіти  

«Середня загальноосвітня школа № 98» Дніпровської міської ради є творча особистість. Саме чьому і підпорядкована індивідуальна робота   з обдарованими дітьми. На підставі річного плану роботи закладу освіти, у серпні 2020 року було сплановано систему заходів щодо роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю школи, поновлено банк  даних про обдарованих та здібних учнів школи.

З  метою пошуку,  підтримки та розвитку творчого  потенцiалу  обларованих  учнів  школи, у річний план роботи внесено розділ: «Робота з обдарованими та здібними учнями» й визначено мету: «Розвиток самостійності учнів у науково–дослідницькій діяльності шляхом індивідуальної роботи з обдарованими дітьми, активізація процесів самовираження, самореалізації та саморегуляції» та визначене завдання: створення науково обґрунтованих умов для безперервного інтелектуального розвитку учня; формування в учнів різних вікових груп навичок до самостійної дослідницької роботи.

Близько 80 учнів школи упродовж 2020/ 2021 навчального року взяли участь у  Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів.

За  результатами  олімпіад    учні показали і підтвердили високий рівень своїх знань та навчальних досягнень. Переможці успішно виконали завдання, виявили глибоке розуміння законів, теорії, продемонстрували вміння творчо застосовувати отримані знання на практиці, обґрунтовувати отримані результати, робити узагальнення та висновки.  Це результат ефективної підготовки учнів до участі в олімпіадах та наявність чіткої системи  роботи вчителів з обдарованими дітьми. За результатами проведення олімпіад були складені протоколи, звіти, накази.

Учні школи 2-10 класів (99 учнів) брали активну участь у міжнародних інтерактивних конкурсах з математики «Кенгуру»,з природознавства «Колосок», з української  мови «Патріот»,тощо.

Під час карантинних обмежень, повязаних із пандемією COVID – 2019, робота з обдарованими і здібними учнями проводилась дистанційно.

Та поряд з позитивним у роботі з обдарованими та здібними дітьми є певні недоліки, які слід врахувати і спланувати їх усунення у 2020/2021 навчальному році:

-     недостатньо ефективна та якісна підготовка учнів до  олімпіад та турнірів ІІ та ІІІ рівнів;

-    кволе проведення  роботи вчителів-предметників щодо залучення здібних та обдарованих дітей до участі в науково-дослідницькій роботі Малої академії наук;

-     формальне проведення предметних тижнів методичних об’єднань вчителів-предметників;

-    недостатньо масовою була участь учнів у дистанційних конкурсах під час карантинних обмежень.